Persondatapolitik for Nordic Bloom P/S

1. INDLEDNING

1.1 Databeskyttelse

1.1.1

Som led i vores virksomhed behandler vi personhenførbare oplysninger (persondata) om dig som vores kunde og har derfor vedtaget denne databeskyttelsespolitik, der beskriver, hvorledes dine data behandles, og hvilke rettigheder du har som registreret.

1.1.2

For at beskytte dine persondata bedst muligt vurderer vi, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundlæggende rettigheder negativt. I den forbindelse behandler vi dine persondata ud fra følgende grundlæggende principper:

 • Behandlingen sker på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde i forhold til dig
 • Behandlingen er underlagt en formålsbegrænsning
 • Behandlingen sker ud fra et princip om dataminimering
 • Behandlingen sker ud fra et princip om rigtighed, der skal sikre, at de data, vi behandler om dig, er korrekte og ajourførte
 • Behandlingen sker ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning
 • Behandlingen sker ud fra et princip om integritet og fortrolighed

1.2 Dataansvarlig

1.2.1

Den ansvarlige for behandlingen af dine persondata er Nordic Bloom P/S, CVR-nr. 43 01 78 37, Tuborg Boulevard 5, 2900 Hellerup.

1.2.2

Det er således denne virksomhed, der er ansvarlig for at sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med Europa Parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (databeskyttelsesforordningen) og gældende dansk national lovgivning herom.

1.2.3

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af persondata i virksomheden, bedes du kontakte Torben Mauritzen, Chief Compliance Officer, på tm@nordicbloomfunds.com.

2. GENERELT OM VORES BEHANDLING AF PERSONDATA

2.1 Behandling af persondata

2.1.1

Behandling af persondata sker som en del af vores markedsføring af, rådgivning om og forvaltning af de investeringsprodukter, som vi udbyder og forvalter, herunder i forbindelse med kontakten til dig som potentiel eller aktuel kunde.

2.2 Typer af persondata

2.2.1

Typer af persondata, som vi behandler om dig, er:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • CPR-nr.
 • Formueforhold
 • Skatteforhold
 • Bankoplysninger

2.2.2

Vi behandler ikke særlige persondata (personfølsomme data) om dig, der omfatter:

 • Racemæssig eller etnisk baggrund
 • Politisk, religiøs og filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Behandling af generiske eller biometriske data med henblik på unik identifikation
 • Helbredsmæssige og seksuelle forhold

2.3 Formålet med behandlingen af persondata, samt det juridiske grundlag herfor

2.3.1

Vi indsamler og opbevarer dine data til specifikke og legitime formål, for eksempel:

 • Når vi skal bruge oplysningerne til vores rådgivning af dig som potentiel eller aktuel kunde
 • Når vi registrerer dig som kunde eller kontaktperson med henblik på den løbende korrespondance, pengeoverførsler, registrering af ejerandele i vores investeringsprodukter m.v.
 • Til opfyldelse af vores forpligtelser til at indhente oplysninger i henhold til Hvidvaskloven

2.3.2

Når vi indhenter oplysningerne hos dig, eller hos tredjepart vil du blive oplyst om, at vi indhenter oplysningerne, og til hvilke konkrete formål.

2.3.3

Hvis vi senere har brug for at benytte oplysningerne til et andet formål end det oplyste, vil vi kontakte dig og indhente dit samtykke hertil.

2.3.4

Vores hjemmel (retsgrundlag) for at behandle dine persondata vil typisk være:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, a: Samtykke
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, b: Opfyldelse af kontrakt
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, c: Retlig forpligtelse
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, d: Beskyttelse af dine eller andre private personers eller vitale interesser
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, f: Interesseafvejning

2.3.5

I forbindelse med indhentelsen af dine persondata vil du blive oplyst om, hvilke(n) hjemmel, der ligger til grund for behandlingen.

2.4 Omfanget af data

2.4.1

Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt at minimere mængden af persondata i forhold til formålet med behandlingen. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi bruger, kan bruges i anonym eller pseudonymiseret form. Det er muligt, hvis det ikke påvirker vores retlige forpligtelser eller vores daglige drift negativt.

2.4.2

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde det tilsigtede formål, herunder opfylde kontrakt eller anden juridisk forpligtelse.

2.5 Kontrol

2.5.1

Vi kontrollerer løbende, at dine persondata ikke er forkerte eller vildledende i det omfang, det er muligt. I den forbindelse beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata.

3. SIKKERHED

3.1

For at beskytte dig mod, at uvedkommende kan få adgang til dine persondata, bruger vi IT-løsninger, som automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante personer.

3.2

Desuden har vi i Nordic Bloom P/S vedtaget interne procedurer og politikker vedrørende informationssikkerhed. Disse procedurer og politikker indeholder instruktioner og handlinger, der beskytter dine data mod at blive ødelagt, tabt, ændret, offentliggjort og mod uautoriseret adgang eller deling.

4. VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

4.1

Som led i vores virksomhed er vi til tider forpligtede til at videregive persondata til tredjeparter. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med lovpligtige indberetninger til offentlige myndigheder.

4.2

Tredjeparter omfatter eksempelvis:

 • Erhvervsstyrelsen (typisk registeret over legale og ultimative ejere)
 • De danske skattemyndigheder
 • Skattemyndighederne i de lande, hvor investeringer foretages gennem vores investeringsprodukter (f.eks. IRS, de amerikanske skattemyndigheder)
 • Finanstilsynet
 • Nationalbanken
 • Pensionsselskab, såfremt kunden har investeret pensionsmidler

4.3

Videregivelse af persondata til en tredjepart vil altid være retligt begrundet og/eller nødvendige for at varetage dine eller din virksomheds interesser.

5. DINE RETTIGHEDER

5.1 Indsigtsret

5.1.1

Du kan på anmodning få indsigt i hvilke persondata og kategori af persondata, vi behandler om dig, og hvad formålet med behandlingen er, hvis du ikke allerede er oplyst herom. Du kan også få indsigt i, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der i øvrigt har adgang til dine persondata.

5.2 Indsigelsesret

5.2.1

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata og trække et tidligere udstedt samtykke til behandling af dine persondata tilbage.

5.2.2

Du skal dog være opmærksom på, at der vil være visse persondata, som vi vil kunne behandle uden dit samtykke, hvis vi har en berettiget interesse, og hvis beskyttelsen af dine interesser ikke overstiger denne interesse.

5.3 Ret til berigtigelse

5.3.1

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller vildledende, har du ret til at få dem rettet. Du skal i den forbindelse kontakte Torben Mauritzen, Chief Compliance Officer, på tm@nordicbloomfunds.com.

5.4 Ret til at få persondata begrænset/eller slettet

5.4.1

Så længe, at du er kunde hos os og op til 10 år efter, at kundeforholdet er ophørt, opbevarer vi dine persondata med henblik på opfyldelse af forpligtelser over for offentlige myndigheder og for det tilfælde, at der skulle opstå juridiske tvister. Vi sørger for, at dataene slettes derefter.

5.4.2

I nogle tilfælde vil vi dog have en forpligtelse til at slette dine persondata tidligere. Dette gælder f.eks., hvis du trækker et samtykke tilbage, eller hvis opbevaringen af dine persondata ikke længere er nødvendige for de angivne formål.

5.4.3

Hvis du anmoder om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi om betingelserne herfor er opfyldt, og i så fald foretager vi de nødvendige ændringer eller sletninger snarest muligt.

5.5 Ret til dataportabilitet

5.5.1

Hvis du anmoder om at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, og betingelserne herfor er til stede, er du berettiget til at modtage disse i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og vi kan og vil ikke forhindre, at du transmitterer disse oplysninger til tredjemand. Hvis du anmoder om det, og det er teknisk muligt, vil vi sørge for at transmittere de ønskede persondata direkte fra os til en tredjepart.

5.6 Ret til at klage

5.6.1

Hvis du mener, at dine persondata behandles i strid med gældende lovgivning eller andre juridiske forpligtelser, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet (dt@datatilsynet.dk).

Er Nordic Bloom noget for mig?

Få en uforligtende snak med Christian
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Christian
Partner, Head of clients
Nordic
Bloom
Autoriseret FAIF
Forvalter af alternative investeringsfonde
Persondatapolitik Forretningsbetingelser Skatteforhold Bæredygtighed
Nordic Bloom P/S

Tuborg Boulevard 5
DK – 2900 Hellerup
Danmark

Kontakt information

+45 70250911
info@nordicbloomfunds.eu


CVR-nr.: 43017837
FTid: 23315

© 2024 Nordic Bloom. All rights reserved.

Book et intromøde

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

da_DKDanish