Forretningsbetingelser for Nordic Bloom P/S

1. ANVENDELSE

1.1

Disse forretningsbetingelser (”Forretningsbetingelser”) finder anvendelse for enhver markedsføring og forvaltning, som Nordic Bloom P/S foretager over for en potentiel eller aktuel investor. Forretningsbetingelserne finder desuden anvendelse på enhver investering, som en investor foretager gennem Nordic Bloom P/S, herunder i enhver fond udbudt og/eller forvaltet af Nordic Bloom.

2. INVESTORS ANSVAR OG RISIKO

2.1

Selv om det er Nordic Bloom P/S’ mål alene at udbyde og forvalte fonde og øvrige investeringsprodukter, som giver fortjeneste til investorerne, er der til samtlige investeringer knyttet risiko for tab, du kan læse mere herom i informationsmaterialet for den konkrete fond. Nordic Bloom P/S fraskriver sig ethvert ansvar for denne risiko, som dermed alene påhviler investoren.

2.2

Selv om Nordic Bloom P/S har vurderet og oplyst den skattemæssige status for – og de skattemæssige konsekvenser for investorerne af – en investering, der foretages gennem Nordic Bloom P/S, herunder i fonde udbudt og administreret af Nordic Bloom P/S, påtager Nordic Bloom sig intet ansvar for denne skattemæssige stilling og de skattemæssige konsekvenser heraf for investor. Ansvaret og risikoen derfor, herunder for skattemæssige konsekvenser, er dermed investorens egen.

3. FORSIKRING

3.1

Nordic Bloom har via [indsæt] tegnet en professionel ansvarsforsikring, der dækker ansvar for Nordic Bloom P/S og for bestyrelse, direktion og medarbejdere i Nordic Bloom samlet. Dækningssummen er DKK 10.000.000.

4. ANSVARSBEGRÆNSNING

4.1

Det professionelle ansvar for Nordic Bloom P/S og dets enkelte bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og medarbejdere er for enhver begivenhed begrænset til den til enhver tid værende dækning under den professionelle ansvarsforsikring, jf. punkt 3.1.

4.2

Dette gælder uanset om krav søges gennemført mod Nordic Bloom P/S, bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og/eller enkelte medarbejdere samlet eller delt og uanset om kravet baserer sig på erstatningsansvar i eller uden for kontrakt eller andet grundlag.

5. TVISTER

5.1

[Kontroller, om den finansielle lovgivning indeholder særlige bestemmelser om tvister, herunder værneting. Kontroller tillige om EU-regler om værneting gør det muligt for professionelle og semiprofessionelle investorer at påberåbe sig værneting ved deres hjemting på trods af nedenstående værnetingsklausul]

5.2

Retsforholdet mellem potentielle og aktuelle investorer og Nordic Bloom P/S og/eller bestyrelses-, direktionsmedlemmer eller medarbejdere deri, er undergivet dansk ret.

5.3

Enhver tvist mellem på den ene side en potentiel eller aktuel investor og på den anden side Nordic Bloom P/S, bestyrelses-, direktionsmedlemmer eller medarbejdere deri skal søges løst efter følgende konfliktløsningstrappe:

5.3.1

Der skal gøres forsøg på at løse tvisten ved forhandling mellem en ledelsesrepræsentant for henholdsvis Nordic Bloom P/S og investoren, der fra begge sider skal føres konstruktivt.

5.3.2

Såfremt dette ikke medfører noget resultat, skal tvisten søges løst ved mediation under medvirken af en mediator, der, hvis parterne ikke kan blive enige om udpegningen af denne, udpeges af Danske Advokater.

5.3.3

Såfremt heller ikke dette medfører noget resultat, skal tvisten afgøres ved de almindelige danske domstole i København.

Er Nordic Bloom noget for mig?

Få en uforligtende snak med Christian
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Christian
Partner, Head of clients
Nordic
Bloom
Autoriseret FAIF
Forvalter af alternative investeringsfonde
Persondatapolitik Forretningsbetingelser Skatteforhold Bæredygtighed
Nordic Bloom P/S

Tuborg Boulevard 5
DK – 2900 Hellerup
Danmark

Kontakt information

+45 70250911
info@nordicbloomfunds.eu


CVR-nr.: 43017837
FTid: 23315

© 2024 Nordic Bloom. All rights reserved.

Book et intromøde

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

da_DKDanish