TRACK RECORD

Disse resultater er først og fremmest opnået gennem investering i nogen af verdens bedste venturefonde, som har en høj grad af selektion og samtidig en overordentlig stor risikospredning. Dette skaber sammen med vores relative lave engrosbaserede gebyrer mm. ikke alene fornuftige nettoafkast, men frem for alt er det med til at reducere risikoen for tab.

I forholdt til f.eks. statsobligationer er risikoen naturligvis betydelig. Historiske resultater indikerer dog, at risikoen for samlede tab i fondene er relativ beskeden, selv om risikoen for at miste hele sin investering teoretisk set er til stede. Vi vurderer selv, at den største risiko ligger i, at investeringerne er illikvide over en længere årrække, hvilket kan give investorer, der ønsker at sælge før tid tab. Hertil kommer valutarisikoen ved at investere i USD.

For yderligere oplysninger om vores Track Rekord, risikoforhold mm. henvises til vores udbudsmateriale.

 

Noter

  • Tallene er opgjort pr. 30/6 2022, dog incl. kassebeholdning mm. pr. 30/9 2022 i de to førstnævnte fonde
  • IRR er beregnet på baggrund af tidspunkterne, dels for de enkelte kapitalindskud og dels for den opgjorte egenkapital på statusdagen, realiseret som urealiseret
  • MOC er opgjort på baggrund af den opgjorte egenkapital, divideret med den samlede indskudte kapital og viser hvad en krone (DKK) er vurderet til på statusdagen
  • Værdiansættelsen i de foretagne ventureinvesteringer sker med udgangspunkt i de amerikanske GAAP-regler om ”fair value”, baseret på værdiansættelsen foretaget af den venturefond, der har foretaget en given investering
  • Det understreges, at selskabernes resultater i sidste ende afhænger af hvad ventureinvesteringerne realiseres til