FORRETNINGBETINGELSER

 

1 ANVENDELSE

1.1 Disse forretningsbetingelser (”Forretningsbetingelser”) finder anvendelse for enhver markedsføring, rådgivning og forvaltning, som Nordic Bloom A/S foretager over for en potentiel eller aktuel investor. Forretningsbetingelserne finder desuden anvendelse på enhver investering, som en investor foretager gennem Nordic Bloom A/S, herunder i enhver fond udbudt og/eller forvaltet af Nordic Bloom.

2 INVESTORS ANSVAR OG RISIKO

2.1 Selv om det er Nordic Bloom A/S’ mål alene at udbyde og forvalte fonde og øvrige investeringsprodukter, som giver fortjeneste til investorerne, er der til samtlige investeringer knyttet risiko for tab. Nordic Bloom A/S fraskriver sig ethvert ansvar for denne risiko, som dermed alene påhviler investoren.

2.2 Selv om Nordic Bloom A/S har vurderet og oplyst den skattemæssige status for – og de skattemæssige konsekvenser for investorerne af – en investering, der foretages gennem Nordic Bloom A/S, herunder i fonde udbudt og administreret af Nordic Bloom A/S, påtager Nordic Bloom A/S sig intet ansvar for denne skattemæssige stilling og de skattemæssige konsekvenser heraf for investor. Ansvaret og risikoen derfor, herunder for skattemæssige konsekvenser, er dermed investorens egen.

3 ANSVARSBEGRÆNSNING

3.1 Det professionelle ansvar for Nordic Bloom A/S og dets enkelte bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og medarbejdere er for enhver begivenhed begrænset til DKK 1.000.000.

3.2 Dette gælder uanset om krav søges gennemført mod Nordic Bloom A/S, bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og/eller enkelte medarbejdere samlet eller delt og uanset om kravet baserer sig på erstatningsansvar i eller uden for kontrakt eller andet grundlag.

4 TVISTER

4.1 Retsforholdet mellem potentielle og aktuelle investorer og Nordic Bloom A/S og/eller bestyrelses-, direktionsmedlemmer eller medarbejdere deri, er undergivet dansk ret.

4.2 Enhver tvist mellem på den ene side en potentiel eller aktuel investor og på den anden side Nordic Bloom A/S, bestyrelses-, direktionsmedlemmer eller medarbejdere deri skal søges løst efter følgende konfliktløsningstrappe.

4.2.1 Der skal gøres forsøg på at løse tvisten ved forhandling mellem en ledelsesrepræsentant for henholdsvis Nordic Bloom A/S og investoren, der fra begge sider skal føres konstruktivt.

4.2.2 Såfremt dette ikke medfører noget resultat, skal tvisten søges løst ved mediation under medvirken af en mediator, der, hvis parterne ikke kan blive enige om udpegningen af denne, udpeges af Danske Advokater.

4.2.3 Såfremt heller ikke dette medfører noget resultat, skal tvisten afgøres ved de almindelige danske domstole i København.