Politik for bæredygtige investeringer hos Nordic Bloom P/S

1. Definition

Det er vores politik, at Nordic Bloom P/S i sin beslutningsproces vedrørende enhver investering, inddrager en vurdering af investeringens bæredygtighed og fravælger investeringer, der indebærer særlige bæredygtighedsrisici.

1.1

Ved bæredygtige investeringer forstås i henhold til EU-forordning 2019/2088 af 27. november 2019: ”En investering i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et miljømæssigt mål som målt f.eks. ved hjælp af nøgleindikatorer for ressourceeffektivitet for anvendelse af energi, vedvarende energi, råmaterialer, vand og jord, for affaldsproduktion og drivhusgasemissioner eller for dens indvirkning på biodiversiteten og den cirkulære økonomi eller en investering i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et socialt mål, navnlig en investering, som bidrager til at bekæmpe ulighed, eller som fremmer social samhørighed, social integration og arbejdsmarkedsrelationer, eller en investering i menneskelig kapital eller økonomisk eller socialt dårligt stillede lokalsamfund, forudsat at sådanne investeringer ikke er til væsentlig skade for nogen af disse mål, og at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis, navnlig med hensyn til solide ledelsesstrukturer, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler.”

2. Venture fonde

2.1

Gennem vores venture fonde investeres i fremtidens teknologi, lægemidler, medical devices og andre fremtidige løsninger på en udfordring i dagens verden. Investeringspolitikken vil være langt bredere end at investere i projekter med fremme af bæredygtighed som formål, men fondenes porteføljer vil normalt også indeholde sådanne investeringer. Og vi sikrer så vidt muligt, at der ikke investeres i selskaber, hvis projekt eller ageren indebærer særlige risici vedrørende bæredygtighed.

2.2

I vores primaries fonde investeres gennem 15-20 top tier amerikanske venture fonde – primært Silicon Valley baserede – nøje udvalgt ud fra deres management teams’ historiske performance. I den forbindelse sikrer vi, at den pågældende fond har tiltrådt Principles of Responsible Investment (PRI) eller på anden måde som del af sin investeringspolitik fravælger investeringer i selskaber, hvis formål eller ageren strider mod principper om bæredygtighed.

2.3

I vores secondaries fonde investeres dels gennem venturefonde dels ved direkte investeringer i selskaber. Ved udvælgelsen af venture fonde sikrer vi ligesom i primaries fondene, at den pågældende fond har tiltrådt PRI eller på anden måde som del af sin investeringspolitik fravælger investeringer i selskaber, hvis formål eller ageren strider mod principper om bæredygtighed. Og ved de direkte investeringer fravælger vi selv sådanne selskaber.

3. Vurdering af bæredygtighed

3.1

Ved vurderingen af, om et selskabs formål eller ageren strider mod principper om bæredygtighed, tager vi navnlig følgende i betragtning:

  • Om selskabets produkt eller ydelse enten under sin produktion eller når leveret ved unødvendig brug af sort energi, ved skadelige, herunder forurenende eller farlige stoffer, ved støj, rystelser, røg eller tilsvarende negativt påvirker klima, miljø, natur, dyreliv, mennesker, det omgivende samfund.
  • Om selskabet sikrer overholdelse af principper om ikke-diskrimination, og selskabets ledelse sikrer et arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk, der ikke udsætter selskabets medarbejdere for fare, skade eller unødige belastninger.
  • At selskabet overholder gældende regler, herunder betaler skatter, afgifter og andre pligtige ydelser til offentlige myndigheder, handler i overensstemmelse med god forretningsskik og i øvrigt handler ansvarligt over for det omgivende samfund.

4. Påvirkning af afkast

4.1

Det er vores forventning, at den reduktion af bæredygtighedsrisici, som vores ovennævnte investeringspolitik og beslutningsproces indebærer, vil betyde en reduktion af den samlede risiko i vores fonde og dermed – alt andet lige – et forbedret afkast i forhold til risiko (risk-return).

5. Aflønningspolitik

5.1

Integrationen af vurdering af bæredygtighed og fravalg af bæredygtighedsrisici i vores investeringspolitik og beslutninger, jf. ovenfor, indgår ikke som element i vores aflønningspolitik, men er omfattet af de relevante medarbejderes ansvar.

Er Nordic Bloom noget for mig?

Få en uforligtende snak med Christian
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Christian
Partner, Head of clients
Nordic
Bloom
Autoriseret FAIF
Forvalter af alternative investeringsfonde
Persondatapolitik Forretningsbetingelser Skatteforhold Bæredygtighed
Nordic Bloom P/S

Tuborg Boulevard 5
DK – 2900 Hellerup
Danmark

Kontakt information

+45 70250911
info@nordicbloomfunds.eu


CVR-nr.: 43017837
FTid: 23315

© 2024 Nordic Bloom. All rights reserved.

Book et intromøde

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

da_DKDanish